Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy

Od kilku lat trwały przymiarki do wybudowania w Bydgoszczy hali targowo- wystawienniczej. Inwestycja ta bezspornie ma zająć w krajobrazie Miasta Bydgoszczy znaczącą pozycję.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. podjął się realizacji tejże inwestycji i sukcesywnie realizuje kolejne etapy jej powstawania. Od IV kwartału 2013 angażujemy siły i środki w powstanie obiektu. Ciąży na nas wielki bagaż oczekiwań społecznych, które dojrzewały przez wiele lat. Stąd szczególną troską chcemy otoczyć aspekt wizualny i funkcjonalny obiektu.

Wspomniana inwestycja realizowana jest, jako projekt pn. „Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy”, który polega na budowie hali targowo-wystawienniczej z częścią biurowo-konferencyjną. Inwestycja ma spełniać przede wszystkim funkcję wystawienniczo-targową, a odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, ma stać się także centrum konferencji i imprez artystyczno-rozrywkowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  Będzie się to wiązać z korzyściami dla samego miasta, ale też regionu. Zasadnicze korzyści spowodują aktywizację wielu płaszczyzn: środowiska biznesu w ogóle, środowiska branży (sektora), sfery usług, mieszkańców, w tym młodzieży i samorządu terytorialnego.

Targi skupiają przedstawicieli biznesu krajowego i zagranicznego przez co są doskonałą okazją dla zaprezentowania się w roli gospodarza- organizatora targów. Liczymy, że kształtowany podczas targów wizerunek miasta jako centrum gospodarczego stanie się czynnikiem podnoszącym jego atrakcyjność inwestycyjną.

Z uwagi na dotychczasową historię targową miasta centrum zostanie usytuowane przy ulicy Gdańskiej 173-175 w Bydgoszczy.
Rozmiary inwestycji są potężne o czym świadczą poniższe dane:

1) część wystawowa – hala o powierzchni użytkowej ok. 11 896 m².
2) część administracyjno-konferencyjna o powierzchni użytkowej ok. 4 603 m².

Inwestycja jest realizowana nie tylko z naszych środków własnych. BPTT przygotował niezbędną dokumentację, by móc wystartować w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski i tak w dniu 28 marca br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa.
Pozytywnie przeszliśmy oceny: formalną i merytoryczną, co zostało zwieńczone decyzją o przyznaniu nam dofinansowania. W dniu 30 czerwca 2014 r. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 51 441 661,26 zł.
Wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą 41 184 687,87 zł,

w tym:

1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż:
a) dla wydatków objętych regułami regionalnej pomocy  inwestycyjnej 17 165 617,34 zł
b) dla wydatków objętych regułami pomocy de minimis 337 875,00 zł
2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż:
a) dla wydatków objętych regułami regionalnej pomocy inwestycyjnej 3 029 226,59 zł
b) dla wydatków objętych regułami pomocy de minimis 59 625,00 zł

Aktualnie Generalny Realizator Inwestycji pracuje nad ostateczną wersją koncepcji architektoniczno- konstrukcyjnej wraz z wizualizacjami inwestycji. W dniu 01.08.2014 r. SKANSKA S.A. przejęła teren objęty inwestycją i podjęła się wykonania wszystkich tych prac, do wykonania których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Completed projects

Panorama 3D