Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona
+48 52 365 33 10biuro@bppt.pl

Konkursy

 

Otwarty nabór na Partnera

Dzisiaj (tj. 06.09.2017 r.) Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o., działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1475 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Unieważnienie naboru

Ogłoszenie o wyborze partnera

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o., działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), w związku z ogłoszonym w dniu 09.06.2017 r. naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego podaje do publicznej wiadomości informację o przedsiębiorcy wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Ogłoszenie o wyborze partnera

Panorama 3D