Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Zrealizowane projekty

LEVEL UP

LEVEL UP

Projekt Level Up ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń lub studiów podyplomowych.

Szczegóły
Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności MŚP w województwie kujawsko-pomorskim poprzez rozwój infrastruktury biznesowej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoszczy.

Szczegóły
More With Park

More With Park

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez oferowanie usług przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Szczegóły
Budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego/fab labs/living labs

Budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego/fab labs/living labs

W ramach projektu na terenie BPPT został wybudowany nowoczesny obiekt z centrami demonstracyjnymi, warsztatami i „żywymi laboratoriami”. To pierwsze tego typu miejsce w regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazano ponad 6 mln zł na realizację tego projektu. Nowa inwestycja umożliwia rozwój przedsiębiorcom poszukującym specjalistycznej przestrzeni do tworzenia nowych produktów bądź testowania ich funkcjonalności. Budynek spełnia kilka funkcji i został podzielony na dwie części – biurową i halową.

Szczegóły
FAIR PARK

FAIR PARK

W ramach projektu pn. "Fair Park", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, będziemy promować tereny inwestycyjne BPPT poprzez udział w najważniejszych targach i konferencjach branżowych na terenie Polski i Europy. Naszym celem jest pozyskanie nowych inwestorów, a tym samym wzrost zatrudnienia na terenie Parku.

Szczegóły
Innova Foster

Innova Foster

Głównym celem projektu Innova Foster  jest ocena oraz ulepszenie wsparcia startupów przez władze regionalne i instytucje otoczenia biznesu. Ponadto projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału startupów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań oraz wpływu na innowacyjność regionów.

Szczegóły
Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Projekt pn. „Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej” jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy (Lidera Projektu) oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (Partnera)

Szczegóły
Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego

Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” polegał na uzbrojeniu terenu Parku w nowe sieci infrastrukturalne i drogi. Główny cel projektu to stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – inwestorów, którzy zamierzają ulokować swój biznes na terenie Bydgoszczy, a w szczególności w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Szczegóły
Stworzenie w BPP warunków  dla prowadzenia działalności gospodarczej

Stworzenie w BPP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej

W latach 2006–2008 wdrożono projekt pn. „Stworzenie w BPP warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – I etap” w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.3: „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”, priorytet 1.: „Rozwój przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Szczegóły
Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy

Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy

Od kilku lat trwały przymiarki do wybudowania w Bydgoszczy hali targowo- wystawienniczej. Inwestycja ta bezspornie ma zająć w krajobrazie Miasta Bydgoszczy znaczącą pozycję.

Szczegóły
Ster na eksport

Ster na eksport

Projekcie pn. „STER NA EKSPORT” Nr WND-POKL.08.01.01-04-047/13 (dalej Projekt) realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szczegóły
Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości

Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości

Przedmiotem projektu jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Bydgoszczy poprzez wybudowanie obiektu biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczegóły

Panorama 3D