Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Deklaracja dostępności

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej bppt.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1) linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

2) mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
– cel linku nie jest odpowiednio określony,
– załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
– pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

3) mogą się zdarzyć sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat, biuro@bppt.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 365 33 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 85-862 Bydgoszcz III piętro pomieszczenie 302

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku od ul. Bydgoskich Przemsłowców, bez utrudnień.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku znajdują się dwie windy z dojazdem bez utrudnień. Przyciski w windzie są z opisem Braile.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku, znajdują się 4 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Na parkingu z tyłu budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń. 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Nie ma.

7. Inne informacje.

Toalety dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

O nas

Panorama 3D