Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Przedszkole na terenie BPPT – postępy inwestycji

28.12.2023

BPPT

Przedszkole na terenie BPPT – postępy inwestycji

Budowa przedszkola na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania zarówno pracowników, jak i inwestorów zlokalizowanych na terenie BPPT. Rozwój terenów inwestycyjnych oraz idący wzrost zatrudnienia generują konieczność realizacji wsparcia dla osób pracujących w tej części miasta w zapewnieniu równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym.

Przedszkole powstaje przy wjeździe do parku, od ul. Glinki, w pobliżu skrzyżowania z ul. Paciorkiewicza. Warto podkreślić, że wspomniany teren nigdy wcześniej nie był wykorzystywany na cele produkcyjne.

Placówka będzie zarządzana przez operatora zewnętrznego, a jej profil edukacyjny powstanie w oparciu o przedmioty ścisłe, biznes oraz przemysł. Przewidzianych jest w nim sześć oddziałów dla łącznie 150 dzieci.

Budynek zaprojektowany został przez firmę XY Studio jako obiekt parterowy o powierzchni całkowitej 1613,70 m², przykryty dachem płaskim. Jego bryłę tworzy pięć wyraźnie wydzielonych części. Trzy części budynku zajmują sale dydaktyczne wraz z łazienkami i zapleczem sal. Pozostałe dwie stanowią kuchnia z zapleczem, administracja oraz sala wielofunkcyjna. Całość zespala centralnie biegnący łącznik, w którym znajdą się szatnie oraz dodatkowe sale zabaw. Pomieszczenia techniczne będą zlokalizowane w części podziemnej. Elewacja zostanie wykończona będzie płytami elewacyjnymi w kolorze ciemnoszarym oraz imitującymi dębowe drewno i uzupełniona jasnym tynkiem. Bryłę wyróżniają duże przeszklenia w kształcie domków. W zakres zamówienia oprócz wzniesienia budynku wchodzą również budowa dojazdu, parkingu na 27 miejsc oraz drogi pożarowej. Wykonane zostaną także dojścia, plac zabaw, wiata śmietnikowa oraz szklarnia. Budynek ma wyróżniać się nowoczesnym wyglądem i dbałością o estetykę.  Teren zostanie ogrodzony i zagospodarowany zielenią.

Wykonawcą prac jest konsorcjum, którego liderem jest spółka Kor-Pol Invest. Zrealizowano już 70 procent prac. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz – m.in. montowane są sufity podwieszane, instalacje sanitarne, wentylacja, instalacje elektryczne, trwa układanie glazury i posadzek w łazienkach. Prowadzone są poza tym prace zewnętrzne – m.in. elewacja, sadzenie drzew i budowa chodników oraz dróg wewnętrznych. Planowany termin zakończenia prac to II kwartał 2024 r. Koszt inwestycji to ponad 13 mln zł.

Realizację inwestycji poprzedziło badanie gruntu, wykonane przez firmę GEOTECHNIKA sp. z o.o. – geologia i budownictwo. Obszar badań obejmował działkę ewidencyjną numer 1/165 położoną w obrębie 131 przy ul. Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy. Powierzchnia tej działki wynosi około 12,1 ha (121495 m2). W południowo-zachodniej części działki o powierzchni 10667,05 m2 trwa właśnie budowa wspomnianego przedszkola. Badany obszar został podzielony na 22 sekcje, z których pobrano 22 próbki zbiorcze (po jednej z każdej sekcji) oraz 22 próbki indywidualne gruntu. Próbki zbiorcze pobierano z warstwy powierzchniowej (0÷0,25 m), a indywidualne z nawierconych otworów badawczych i piezometrów, z głębokości 0,8÷6,3 m p.p.t.

Wspomniane badania stały się podstawą do wykonania Oceny ryzyka zdrowotnego związanego z glebami i wodami podziemnymi dla nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 1/165 obręb 131 przy ul. Bydgoskich Przemysłowców na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoszczy przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), powstałej pod kierownictwem dr hab. inż. Eleonory Wcisło, prof. IETU. Dokument w sposób szczególny uwzględnienia fragment nieruchomości przeznaczony pod budowę przedszkola.

Zakres pracy objął wykonanie oceny ryzyka zdrowotnego, która polegała na opracowaniu zestawu danych wejściowych, ocenie narażenia, ocenie toksyczności oraz charakterystyce ryzyka zdrowotnego, a także wyznaczeniu lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w glebie. Ocena ryzyka zdrowotnego została poprzedzona oceną stopnia zanieczyszczenia badanego gruntu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i oceny ryzyka zdrowotnego sformułowano następujące wnioski:

– grunty obszaru badań, w tym grunty znajdujące się w zasięgu budowanego przedszkola, spełniają kryteria jakościowe przewidziane dla gruntów grupy I użytkowania ziemi (tereny mieszkaniowe, przedszkola), określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi [Dz.U.2016.1395], są zatem gruntami niezanieczyszczonymi,

– na podstawie wyników analizy fizykochemicznej próbek wody podziemnej pobranych w granicach terenu badań, wody te można zaliczyć do wód zadowalającej jakości (Klasa III),

– nie oceniano ryzyka zdrowotnego wynikającego z zanieczyszczenia tych wód, ponieważ nie są one przeznaczone ani do spożycia, ani na cele socjalno-bytowe,

– na terenie budowanego przedszkola poziomy ryzyka zarówno nierakotwórczego, jak i rakotwórczego są niższe niż ich poziomy dopuszczalne, a zatem można uznać, że teren ten jest bezpieczny dla dzieci przedszkolnych.

 

Materiał do pobrania: Streszczenie opracowania pn. Ocena Ryzyka ZdrowotnegoPOBIERZ

 

Archiwum

Kategorie

Najnowsze aktualności

Wszystkie aktualności

Panorama 3D