Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

More With Park

 

Tytuł projektu: MORE WITH PARK

Dofinansowanie: 311 777,20 zł

Wydatki kwalifikowalne: 775 032,00 zł

Wartość projektu: 934 652,00 zł

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez oferowanie usług przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

W ramach projektu Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. planuje realizację zadań polegających na wsparciu szkoleniowo-doradczym dla pracowników Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego umożliwiającym oferowanie zaawansowanych usług na rzecz MŚP. Zaplanowano także utworzenie przestrzeni niezbędnej do świadczenia usług a także zakup wyposażenia i sprzętu.

Projekt pn. More with Park jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności  gospodarki regionu. 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Zrealizowane projekty

Panorama 3D