Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Ster na eksport

O projekcie

O projekcie pn. „STER NA EKSPORT” Nr WND-POKL.08.01.01-04-047/13 (dalej Projekt) realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „STER NA EKSPORT” realizowany jest w partnerstwie przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.(Lider) z siedzibą przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy (Partner) z siedzibą przy ul. Długiej 34, 85-034 Bydgoszcz.

Okres realizacji projektu od 1 lutego do 31 grudnia 2014r.

Celem Projektu jest zwiększenie potencjału 11 przedsiębiorstw z terenu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i współpracujących z BPPT poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 110 pracowników z zakresu eksportu i sprzedaży na JRE, CSR i Ekologii oraz kompetencji menedżerskich i językowych.

Uczestnikami projektu projektu mogą być przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie BPPT i z nim współpracujące (posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w okresie swojej działalności przynajmniej w ciągu jednego zamkniętego roku obrotowego do 2012 r. włącznie wykazały przychód ze sprzedaży poza granicami Polski.

Udział w Projekcie związany jest z uzyskaniem pomocy de minimis, zatem w projekcie będą mogły wziąć udział tylko przedsiębiorstwa uprawnione do uzyskania takiej pomocy.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Każde przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie zobowiązane jest do oddelegowania przynajmniej jednego pracownika do udziału w szkoleniach z zakresu eksportu i sprzedaży na JRE, a także z zakresu CSR i Ekologii.


Rekrutacja do projektu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.(Lider) zajmuje się stwarzaniem przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, zwłaszcza w projektach inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy (Partner) posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako instytucja otoczenia biznesu współpracuje z przedsiębiorcami, prowadzi kursy i szkolenia o szerokiej ofercie biznesowej.

Projekt adresowany jest do pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie BPPT i z nim współpracujących (posiadających jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w okresie swojej działalności do 2012 r. włącznie przynajmniej w ciągu jednego zamkniętego roku obrotowego wykazały przychód ze sprzedaży poza granicami Polski.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw:

  1. Zatrudnionych w ramach stosunku pracy, a więc na umowę o pracę w przedsiębiorstwie z terenu BPPT lub w firmie współpracującej z BPPT (weryfikacja na podstawie oświadczenia pracodawcy);
  2. Posiadających zgodę na oddelegowanie do udziału w projekcie, udzieloną przez przełożonego (weryfikacja na podstawie oświadczenia pracodawcy).

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie na bieżąco do wyczerpania miejsc w projekcie. Pierwsza tura rekrutacji (termin naboru formularzy zgłoszeniowych) odbędzie się od 12 maja do 2 czerwca 2014 r. Po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń, a także kwestia spełnienia poszczególnych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu.


Lista szkoleń


Kontakt

LIDER

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Bogdana Raczkowskiego 11
85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 33 10, fax. +48 52 365 33 17
www.bppt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu po stronie Lidera

Marta Kowalewska
Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń
Specjalista ds. projektów
tel. 52 365 33 11
email: marta.kowalewska@bppt.pl

PARTNER

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszcz
Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
www.pte.bydgoszcz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu po stronie Partnera
Beata Kaźmierczak
Pracownik biura projektu
tel. 52 322 65 52 wew. 32
email: kazmierczak@pte.bydgoszcz.pl

Zrealizowane projekty

Panorama 3D