Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” polegał na uzbrojeniu terenu Parku w nowe sieci infrastrukturalne i drogi. Główny cel projektu to stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – inwestorów, którzy zamierzają ulokować swój biznes na terenie Bydgoszczy, a w szczególności w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Do celów pośrednich należy zaliczyć: uzbrojenie części Parku w sieci infrastrukturalne (wybudowanie dróg z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, siecią wodociągową i kanalizacyjną), stworzenie osi drogowej zewnętrznej łączącej ulicę Glinki przez Park z obwodnicą Bydgoszczy (drogą krajową nr 10) oraz stworzenie dróg wewnętrznych w aktywizowanej części Parku.

W wyniku realizacji projektu powstał doskonale zlokalizowany i uzbrojony obszar inwestycyjny o powierzchni 73,42 ha. 

W 2009 roku zrealizowano prace przygotowawcze obejmujące m.in. opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 5 listopada 2009 r. w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Inwestycja uzyskała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz środków budżetu państwa. Umowę o dofinansowaniu zawarto w dniu 2 marca 2010 r. Realizację rzeczowego zakresu projektu BPPT rozpoczął 31 maja 2010 r. przekazując plac budowy firmie STRABAG Sp. z o.o.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.06.2008 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31.03.2012 r.

Rozpoczęcie realizacji rzeczowego zakresu projektu: 31.05.2010 r.

Zakończenie realizacji rzeczowego zakresu projektu:  31.01.2012 r.

Pozwolenie na użytkowanie: 09.02.2012 r.

 

Nakłady niezbędne do realizacji inwestycji (w PLN ) – wnioskowane:

 • Kwota brutto, w tym:
  • koszty kwalifikowane
  • koszty niekwalifikowane, w tym VAT
44 305 677,12
31 289 268,09
13 016 409,03
 • Wnioskowana kwota dotacji, w tym:
  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (42,50%)
  • ze środków budżetu państwa (7,50%)
15 644 634,04
13 297 938,93
2 346 695,11
 • Wkład własny, w tym:
  • zabezpieczony emisją obligacji
  • pozostałe środki własne
28 661 043,07
21 000 000,00
7 661 043,07

Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu Państwa – 15 644 634,04 PLN.

Bezpośrednie efekty realizacji projektu

(w metrach i sztukach)

Zmodernizowane i wybudowane drogi (mb) 7 307
Wybudowane chodniki (mb) 7 843
Wybudowane ścieżki rowerowe (mb) 6 501
Instalacja oświetleniowa wzdłuż dróg (mb) 6 757
Przystanki autobusowe (szt.) 8
Pętla autobusowa (szt.) 1
Place manewrowe oraz parking na 34 pojazdy z placem manewrowym (m2) 880
Kablowe linie nn – zasilanie pompowni, oświetlenia, rogatek (mb) 4 543
Wybudowane linie wodociągowe – woda pitna (mb) 5 766
Wybudowane linie wodociągowe – woda przemysłowa (mb) 4 848
Wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z rurociągiem tłocznym (mb) 8 076
Wybudowane przepompownie ścieków sanitarnych (szt.) 2
Wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z rurociągiem tłocznym (mb) 10 431
Wybudowane przepompownie wód opadowych (szt.) 1
Podczyszczalnia wód opadowych (szt.) 1
Zbiornik retencyjny (szt.) 1
Skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi (szt.) 4

 

Dzięki inwestycji BPPT przygotował kolejne tereny dla firm, na których powstają nowe przedsiębiorstwa, a w konsekwencji nowe miejsca pracy dla mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych gmin.

Zrealizowane projekty

Panorama 3D