Facebook Pixel
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - menu - ikona

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Projekt pn. „Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej” jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy (Lidera Projektu) oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (Partnera).

Projekt przewiduje organizację płatnych, letnich staży oraz dodatkowych praktyk zawodowych dla uczniów w firmach, mających siedzibę w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym lub z nim współpracujących.

Główny cel projektu: zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie organizacji praktyk i staży.

Grupa docelowa: uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 16-22 lata.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2013 r. do 30 września 2015 r.

Wartość projektu: ok. 1,5 mln zł

Dofinansowanie: 100 %

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.pte.bydgoszcz.pl

Zrealizowane projekty

Panorama 3D